Omega-3 acid ethyl esters

Banner.jpg
שם גנרי Omega-3 acid ethyl esters (קישור לדף המרכיב הפעיל במאגר משרד הבריאות)
קבוצה פרמקולוגית (ATC5)

C10AX06 - Omega-3-triglycerides

Omega-3 acid ethyl esters נמצא כמרכיב פעיל בתרופות הבאות:

מרכיב פעיל

השינוי האחרון נעשה בֹ־6 בינואר 2014 ב־07:36